Reklamace a vrácení zboží

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

Doba pro uplatnění práva z vadného plnění a záruční doba.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba zboží činí 24 měsíců, záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím.

Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu, v návodu k němu připojeném nebo v reklamě vyznačena v souladu s jinými právními předpisy doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce na jakost a záruka zaniká uplynutím této doby.

V případě výměny zboží v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.
 

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky se kupujícímu doporučuje překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu zboží či neúplnost zásilky, kupující by měl za přítomnosti dopravce do přepravních dokladů zapsat záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít.
 

Uplatnění a vyřízení reklamace

V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží vadu v době uplatnění práva z vadného plnění nebo v průběhu záruční doby, má právo na reklamaci. Reklamované zboží včetně kopie dodacího listu a uplatnění reklamace kupující zašle e-mailem na obchod@prirodnizdravi.cz, nebo osobně doručí na naši adresu:

Přírodní zdraví s.r.o.
Opolany 90
289 07 Libice nad Cidlinou

Kontaktní osoba pověřená reklamačním řízením:
Veronika Sedláková
tel:+420 739 258 671

Reklamační formulář ke stažení naleznete zde.


Reklamaci je samozřejmě možné uplatňovat i v sídle společnosti prodávajícího.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci, vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem, nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.